Algemene voorwaarden Ready2Change

Versie december 2021

Artikel 1. Definities

 1. Ready2Change: Ready2Change, een handelsnaam van Adema Vis VOF, gevestigd te Leeuwarden onder KvK nummer 76788601.

 2. Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan

 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ready2Change en klant.

 4. Schriftelijk: per e-mail of andere digitale berichtgeving.

  Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, overeenkomsten, leveringen, aanvullingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens Ready2Change.

 2. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden of van de klant is uitgesloten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 4. Hetgeen in de overeenkomst is bepaald prevaleert boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald indien sprake is van tegenstrijdigheid.

 5. Indien enige bepaling nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht. In overleg wordt een vervangende bepaling overeengekomen.

  Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan mondeling of via de website worden gesloten.

 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is

  overeengekomen.

  Artikel 4. Prijzen

 1. Alle door Ready2Change gehanteerde prijzen zijn berekend in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

 2. De prijzen dienen inclusief BTW en eventuele verzendkosten te worden betaald.

 3. Ready2Change is bevoegd de prijs te verhogen indien dit volgt uit een wettelijk voorschrift.

 4. Eventuele fouten in de prijs komen niet voor rekening van Ready2Change, mits de klant kon

  begrijpen dat de fout het gevolg is van een vergissing of typefout.

  Artikel 5. Betaling

1. Facturen worden zo spoedig mogelijk verzonden naar het opgegeven factuuradres.

 1. De klant dient bij bestelling via de website direct te betalen. Levering van goederen vindt na betaling plaats.

 2. De klant die mondeling een overeenkomst sluit ontvangt een betaalverzoek via mail of WhatsApp.

 3. Weigert de klant medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst, dan is hij nog steeds de

  overeengekomen prijs verschuldigd.

  Artikel 6. Levering

 1. Ready2Change spant zich in om levering zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden.

 2. Ready2Change streeft ernaar gekochte online programma’s binnen vier uren te leveren.

 3. Alle supplementen die voor 16.00 worden besteld worden dezelfde dag aangeboden bij PostNL.

  De daadwerkelijke levering is afhankelijk van de leveringstermijnen van PostNL.

 4. Het is mogelijk gekochte supplementen af te halen op een gezamenlijk overeengekomen moment.

 5. De leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd. Ready2Change treft

  geen aansprakelijkheid indien de levering onverhoopt vertraging oploopt.

 6. De klant is verplicht zich in te spannen om tijdige levering mogelijk te maken.

  Artikel 7. Garantie

Ready2Change spant zich in om de overeengekomen dienst zo zorgvuldig mogelijk en naar behoren uit te voeren. Daarbij neemt hij de eisen van goed vakmanschap in acht.

Artikel 8. Bedenktijd

 1.  De aard van het product brengt met zich mee dat geen recht bestaat op bedenktijd bij het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 9. Overmacht

 1. Overmacht is een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verwacht.

 2. Onder overmacht wordt in ieder geval en niet uitsluitend verstaan ziekteverzuim, overlijden, brand, overheidsmaatregelen, computerstoring of leveringsproblematiek.

 3. In geval van leveringsproblemen vindt levering op een later moment plaats of wordt een vervangend product aangeboden.

 4. Bij blijvende onmogelijkheid zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 5. In het geval van overmacht zoeken Ready2Change en de klant gezamenlijk naar een passende

  oplossing. In overleg is het mogelijk van het bepaalde in dit artikel af te wijken.

  Artikel 10. Ontbinding

 1. Ready2Change heeft het recht te ontbinden indien:
  a. De klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet

 2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als Ready2Change toerekenbaar tekortkomt in de nakoming, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding is in ieder geval niet gerechtvaardigd indien de aard van de tekortkoming niet in redelijke verhouding staat tot de gevolgen van ontbinding van de overeenkomst.

 3. Ready2Change behoudt het recht op betaling van de reeds geleverde producten indien de overeenkomst wordt ontbonden nadat Ready2Change is begonnen aan de uitvoering ervan.

 4. Ready2Change en de klant komen ontbinding van de overeenkomst gezamenlijk overeen. Ontbinding wordt schriftelijk vastgelegd.

  Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Ready2Change is enkel aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst.

 2. Ready2Change is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

 3. Onder directe schade wordt onder andere verstaan: kosten ten behoeve van het vaststellen van de

  oorzaak en omvang van de schade en redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of het terugdraaien van de schade, voor zover sprake is van directe schade.

 1. Ready2Change is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de door Ready2Change geleverde producten dan wel gebruik in strijd met de gegeven aanwijzingen.

 2. Ready2Change is niet aansprakelijk voor eventueel allergische reacties. Allergenen zijn aangegeven op de beschrijving op de verpakking.

 3. Ready2Change is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldig handelen van de klant.

 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van adviezen gegeven door Ready2Change. Ready2Change is in geen geval aansprakelijk voor deze adviezen.

 5. De klant vrijwaart Ready2Change van alle schade die later dan één jaar na het uitvoeren van de overeenkomst ontstaat.

  Artikel 12. Klachten

 1. De klant dient eventuele klachten uiterlijk binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht aan Ready2Change kenbaar te maken.

 2. Het indienen van een klacht tast de betalingsverplichting niet aan.

 3. In het geval van een retour of het ruilen voor een ander product komen verzendkosten voor

  rekening van Ready2Change.

 4. De klant en Ready2Change zoeken gezamenlijk naar een oplossing voor de klacht.

  Artikel 13. Wijzigingen

 1. Ready2Change is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  a. Inhoudelijke, grote wijzigingen worden vooraf met de reeds bestaande klant besproken. b. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.

 2. Wijzigingen in de overeenkomst geschieden te allen tijde in overleg. Artikel 14. Toepasselijkheid

 1. Op iedere overeenkomst gesloten met Ready2Change is Nederlands recht van toepassing.

 2. In het geval van een geschil zullen Ready2Change en de klant eerst trachten tot een schikking te

  komen alvorens een beroep wordt gedaan op de rechter.

 3. In het geval van een geschil is de rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie

  Leeuwarden, bevoegd kennis te nemen van het geschil, tenzij de wet dwingend anders voorschrift.